Forside

Grate combustion - Part 1

English introduction

Grate-fired plants have great fuel flexibility but also present great challenges when it comes to making improvements. In Added Values, we have implemented many practical improvements with very short payback times on such plants.

However, we must also note that there are constantly opportunities for further improvement and therefore our process and control specialists still do not sleep completely safe at night.

Parts 1 and 2 include an introduction for non-experts and a presentation of some promising results from a recently completed development project.

There are strict requirements on boiler control, which often requires an upgrade when the plant capacity is to be expanded. This is one of the services that Added Values ​​offers.

In 2017, we had the opportunity to do a development project together with a Swedish partner, Modelon AB. The project was funded by Swedish Energiforsk and was to support Added Values' practical experience with grate combustion by developing a soft sensor that can improve control of grate-fired plants without the customers having to implement expensive measuring equipment.

In Part 1 we explain some of the challenges related to grate combustion and in Part 2 we go into depth with the results from the development project

Article (in Danish)

Denne tekniske og lange artikel, der blev publiceret i maj 2018, er den første af to artikler, hvor vi fortæller mere om Ristefyring.
Se Ristefyring – del 2 for at læse mere.

Ristefyrede anlæg har en stor brændselsfleksibilitet men giver også store udfordringer, når der skal laves forbedringer. I Added Values har vi gennemført mange praktiske forbedringer med meget korte tilbagebetalingstider på flere af denne type anlæg. Vi må dog også konstatere, at der hele tiden bliver ved med at være forbedringsmuligheder og derfor sover vores proces- og reguleringsspecialister stadig ikke helt trygt om natten. Dette er det første af to blogindlæg, som indeholder både en introduktion for ikke-eksperter og en præsentation af nogle lovende resultater fra et nyligt gennemført udviklingsprojekt.

På de store kraftvarmeværker brænder man brændslet (f.eks. træpiller eller kul) i suspension— dvs. man pulveriserer det, blæser det ind i kedlen og lader det udbrænde, mens det hænger i luften (suspenderet). Og man ved, at det udbrænder stort set med det samme (kort opholdstid). Selvom suspensionsfyring også har sine udfordringer, er det reguleringsmæssigt simpelt.

På små og mellemstore kraftvarmeværker, hvor man typisk brænder husholdningsaffald eller biomasse, sker forbrændingen på en rist, hvor brændslet tørres, afgasses og udbrændes over flere minutter. Afhængigt af brændslets fugtindhold, brændværdi og ensartethed sker forbrændingsprocessen forskelligt. Et sammenrullet tæppe af kunststof (plastic) brænder eksempelvis megetbedre end en motorblok — ja, vi har faktisk kunder, som har haft en motorblok gennem deres affaldsovn. På samme måde brænder en tør halmballe anderledes end en våd halmballe.

Producenterne af forbrændingsriste indlægger naturligvis forskellige margener i designet af en rist, så mindre variationer i brændslet ikke reducerer anlæggets ydelse. Dén margin har mange af vores kunder dog fået øje på og udnyttet for, at øge kapaciteten på deres anlæg og dermed deres indtjening. Det stiller skrappe krav til kedelreguleringen, som ofte kræver en opgradering, når anlægskapaciteten skal udvides. Det er i øvrigt én af de ydelser, som Added Values tilbyder.

I 2017 fik vi mulighed for at lave et udviklingsprojekt sammen med en svensk samarbejdspartner, Modelon AB. Projektet blev finansieret af svenske, Energiforsk og skulle understøtte, Added Values’ praktiske erfaring med risteforbrænding ved at udvikle en soft-sensor, som kan forbedre reguleringen af ristefyrede anlæg — uden at kunderne skal installere bekosteligt måleudstyr.

I dette blogindlæg vil vi fortælle om nogle af de udfordringer, der ligger i risteforbrænding og i det andet blogindlæg (Ristefyring - del 2) vil vi gå mere i dybden med resultaterne fra udviklingsprojektet.

Risteforbrændingens udfordringer

For at svare på hvorfor ristefyring er udfordrende, skal vi dykke lidt ned i, hvordan forbrændingen på en rist foregår og hvordan man regulerer den.

Figur 1 viser en skitse af risteforbrænding, som den bør se ud

artikel-/ristefyring/ristefyring-1-firgur1-risteforbraending-ideel.png

Figur 1 - skitse af risteforbrænding som den bør se ud.

Brændslet — f.eks. oprevet halm — skubbes ind på risten fra venstre side og bevæger sig langsomt ned ad risten mod slaggefaldet. Før brændslet når slaggefaldet, skal det være udbrændt, så det kun er aske, der ryger ned i slaggefaldet. Udbrændingszonen (flammefronten) skal helst være lige før slaggefaldet, så risten udnyttes optimalt. For at begrænse NOX-dannelse tilsættes luften ad flere omgange. På tegningen tilsættes der risteluft (primærluft) og sekundærluft. Risteluften har til formål at tørre brændslet og skabe en understøkiometrisk forbrænding — dvs. en ufuldstændig forbrænding med underskud af ilt. Den resterende, overstøkiometriske forbrænding sker ved at tilsætte sekundærluften over ristelaget.

Noget at det, man gerne vil undgå ved risteforbrænding, er “tømning” og “overfyldning” af risten. Figur 2a viser en “tom” rist. Når risten “tømmes” blotlægges en stor del af risten og den stærke strålevarme fra fyrrummet skaber en unødig termisk belastning af ristens metal — brændsels- og askelaget på risten fungerer nemlig også som beskyttelse af risten. Da en tom rist er en konsekvens af for lidt brændsel og for meget risteluft, vil der også ske en fuldstændig (overstøkiometrisk) forbrænding på risten. Det giver en høj forbrændingstemperatur og danner meget termisk NOX.

cases/4.jpg

Figur 2 - ved risteforbrænding vil man helst undgå at tømme (a) og overfylde (b) risten.

Hvis risten derimod “overfyldes” (figur 2b), vælter der uforbrændt brændsel ned i slaggefaldet. Udover at der er dårlig driftsøkonomi i at smide uforbrændt brændsel væk, kan det også starte en brand i asketransportsystemet. En overfyldt rist er en konsekvens af, at der er for meget brændsel og for lidt risteluft.

Da sekundærluften stort set ikke påvirker flammefronten nede på risten, vil vi ikke sige ret meget mere om den. Det besværlige ligger nemlig i at holde ristelaget og flammefronten konstant, når brændslet og kedellasten varierer.

Hvordan regulerer man en risteforbrænding?

For at kunne regulere ristelaget er der tre vigtige styresignaler, som reguleringen kan påvirke processen med. Det er

 • Brændselsmængden — dvs. flowet af brændsel, som skubbes ind på risten
 • Risteluftmængden — dvs. hvor stort luftflow der tilføres op igennem risten
 • Ristehastigheden — dvs. hvor hurtigt brændslet flyttes nedad mod slaggefaldet

Kedlens feedback-reguleringen kombinerer de tre styresignaler for i sidste ende at regulere damptryk eller -produktion.

Reguleringsudfordringer

Når en risteforbrænding skal reguleres, er det særlig vigtigt at kende processens dynamiske egenskaber. De fleste fleste andre processer, vi beskæftiger os med, er stabile— dvs. hvis man sætter dem i drift og deaktiverer deres feedback-regulering, vil de finde en naturlig stabil tilstand. Tænk f.eks. på en kugle i en skål (figur 3 øverst). Hvis man flytter den lidt op ad skålens side, vil den selv finde tilbage til bunden af skålen efter et par udsving. Ustabilitet kan derimod betragtes som en bold, der balancerer på en bakketop (figur 3 nederst). Hvis man flytter den lidt væk fra toppen, vil den ikke finde tilbage til sit udgangspunkt men i stedet trille nedad.

 

artikel-/ristefyring/ristefyring-1-stabilt-og-ustabilt-system.png

Figur 3 - Stabile og ustabile systemer

Forbrændingen på en rist vil opføre sig ustabilt. Det betyder i praksis, at hvis der ikke er et nøje afstemt forhold mellem ristehastighed, brændsels- og luftmængde, så vil man ende med enten en tom eller en overfyldt rist. Hvis vi lige tænker på bakketoppen igen, så kan man selvfølgelig argumentere for, at en tom rist er en stabil (men uønsket) tilstand.

Når brændslets fugtighed og brændværdi hele tiden varierer, betyder det, at reguleringen konstant er på arbejde for at balancere de tre styresignaler korrekt for at stabilisere forbrændingsprocessen.

Problemet er imidlertid ikke, at regulatoren har travlt — det er derimod, at den kører i blinde. Det er nemlig sjældent, at ristefyrede kedler har en måling af flammefronten, som reguleringen kan bruge til at justere luft og brændsel efter. Der findes dog kommercielt måleudstyr, som kan bestemme flammefronten med et kamera, men det er dyrt at installere. Så den eneste information, man har om ristelaget eller flammefronten, er, når man kigger gennem kedlens skueglas, eller når noget er gået galt.

Når vi idriftsætter eller justerer en forbrændingsregulering uden måling af flammefronten, er det tit med en blanding af praktisk erfaring, kvalificerede gæt og et drys magi — og der skal tit bygges lappeløsninger på konceptet for at tage hånd om specielle situationer.

Dét er på mange måder besværligt at have med at gøre og det er meget svært at disponere tiden frem mod en god forbrændingsregulering, da det kræver mange praktiske forsøg. Derfor har vi længe gået og ønsket os at blive klogere på, hvordan forskellige kombinationer af styresignaler, brændselsbeskaffenhed og ristelag påvirker processens dynamiske respons. For at kunne det skal vi lave en simuleringsmodel af processen, som giver os mulighed for at eksperimentere med de forskellige kombinationer uden at forstyrre den daglige drift.

Læs Ristefyring - del 2, hvor vi fortæller om det svenske udviklingsprojekt. Her har vi blandt andet udviklet et modelbibliotek i simuleringssproget Modelica, som gør det muligt at simulere en risteforbrænding. Vi har også designet en soft-sensor, derkan estimere flammefronten ud fra eksisterende målinger og som kan bruges til at forbedre kedelreguleringen.

Af Rene Just Nielsen og Kasper Vinther, Added Values

 

Energy systems and markets

Energy systems and energy markets are handling the largest transition ever seen. A transition from a central and fossil-fuel based energy production to a mix of energy sources and a decentral green production. Nationally and at European level, the political objects for this transition are very ambitious.

Utilities and other production units of heat and power constantly focus on optimizing their business to meet future requirements for markets and energy systems.

We help them evaluate, analyse and implement the best technologies.

The focus is on interconnected power systems which provide synergy across own plants and which at the same time provide efficient sector coupling to external actors eg system services to the power grid and utilization of surplus heat from PtX plants.

services-grafikker/added-values-energy-systems-and-markets.png

Added Values expertise covers:

 • Feasibility of technologies, eg heat pumps with various heat sources
 • Assessment of technologies at market level
 • Research collaboration and development of new technologies
 • Technological road mapping and scenarios
 • Investment optimisation

Read more

Plant and supply concepts

Energy markets and framework conditions are subject to major changes.These changes are pushing in the direction of a greener and more flexible fixed asset portfolio. Among other things, this means increased demands for continuous development and change of current and future energy plants and supply.

As a player in the energy industry, there is a need to work with all aspects of energy planning, production, and distribution within many different forms of energy as well as new technologies for efficient heating and cooling.

The adjustments must be made through well-considered investments and without compromising on operational reliability, energy efficiency, environmental impacts, and plant life. The high complexity in terms of framework conditions, technology options and operations require thorough and well-argued investment plans.

We help optimize the investments that the transition entails. The result will often be an optimized investment process (roadmap), which is robust to the changes / opportunities that the future brings.

We answer the "simple" question, “When and where should what types of plants be built in what size? “And not least, we document why. At the same time, we ensure the practical implementability of the roadmap and the operational robustness over the entire roadmap time horizon, eg up to 2040.

services-grafikker/added-values-plant-and-supply-concepts.png

Added Values has expertise in:

 • Optimization of investment processes
 • Optimization of plant concepts
 • Design of financial control room
 • Modeling and simulation of plant and supply concepts

Read more

Project implementation

Successful implementation of plant construction projects, whether it is new construction, expansion, conversion, or repair work, is a central focus point for any plant owner.

As a plant owner, you need to navigate safely through the entire process from the initial stages of requirements specification and tendering to commissioning. This requires a profound and updated technical knowledge and experience base that matches the suppliers and client consultants.

We help to set the right requirements for the new facilities, so that the greatest possible economic and environmental effect is achieved. In the construction phase, we help ensure quality and the right operating characteristics for the new plants.

And finally, in the commissioning phase, we assist in carrying out warranty testing and performance optimization both at the individual plant and across the entire portfolio (production and supply plant).

services-grafikker/added-values-project-implementation.png

Added Values has expertise in:

 • QA on behalf of plant owners
 • Technical assessment of suppliers
 • Tender processes including requirements specification and evaluation criteria
 • Quality assurance on behalf of plant owners
 • Assessment of suppliers' technical standard
 • Function descriptions and programming for automation
 • Commissioning procedures and operating manuals
 • Commissioning of plant, automation and financial control room

Read more

Plant in operation

For the individual plant owner, efficiencies in energy distribution and energy production are increasingly crucial to obtain good operating economy and good competition opportunities. This applies regardless of whether it is pure heat production, pure power production or combined power and heating systems.

For plant owners, operational optimizations must consider ongoing operations, work closely with the technical staff in both operation and planning, and involve all parties. In this way, the expected economic or technical objectives are realized.

We help assess and analyze the possibilities for improved performance, and we use our expertise in the detailed design of the adaptations that need to be implemented, both plant hardware and automation. Finally, we also assist with the purely practical issues by following-up on suppliers and by following-up on performance after the adjustment.

services-grafikker/added-values-illustrationer-01.png

Added Values has expertise in:

 • Troubleshooting, optimization and flexibility (eg in relation to fuels, access to work area and flexibility)
 • Analysing energy efficiency (heat balances)
 • Analysing dynamic properties, eg for improving system services
 • Performance monitoring
 • Online support and optimization tools
 • Lifetime assessments, maintenance plans and unforced outage analysis
 • Analysis of efficiency, fuel combinations and sub-processes
 • Development of tools to support operations
 • Consulting and implementation of ongoing operational optimizations.

Read more

Latest news –
with knowledge sharing and jobs

bubble